פיצוי הלנת שכר

 עורך דין דיני עבודה בחיפה20.09.2018

בהתאם לחוק הגנת השכר, תשי”ח-1958 עובד, אשר לא קיבל את שכרו ו/או את פיצויי פיטורים ו/את קצבתו בזמן, זכאי לפיצויי הלנת השכר.

נתייחס להגדרות החוק:

“שכר מולן” – שכר עבודה, שלא שולם לעובד עד ליום הקובע.

” היום הקובע” לתשלום שכר ו/או קצבה– היום התשיעי, שלאחר תום החודש, בעדו שולם השכר.

“היום הקובע” לתשלום פיצויי פיטורים – היום החמישה – עשר, שלאחר הפסקת יחסי עובד-מעסיק או  מועד אחר, הנקבע בהסכם עבודה קיבוצי או בהסכם אחר, החל על העובד.

חישוב פיצויי הלנת השכר מתבצע לפי שתי השיטות כדלקמן, ונבחר לפי הסכום הגבוה מביניהן:

1. בעד השבוע הראשון, שלאחר המועד הקובע לתשלום – החלק העשרים מהשכר המולן (דהיינו, 20% בשבוע הראשון). בעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחרי המועד הקובע לתשלום – החלק העשירי מהשכר המולן (דהיינו, 10% בשבוע שלם או בחלק משבוע).

2. חישוב הפרשי הצמדה לתקופה, שמן המועד הקובע עד יום התשלום בפועל, בתוספת 20% על הסכום הכולל השכר המולן (הקרן) וכולל הפרשי ההצמדה בעד כל חודש של האיחור. בעד חלק מחודש האיחור התוספת 20% האמורה תשולם באופן יחסי.

פיצויי הלנת שכר מהווה שכר לכל דבר.

חשוב לדעת כי הזכות לתבוע פיצויי הלנת שכר מתיישנת תוך שנה מיום, שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 ימים מהיום, שקיבל העובד את השכר, שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם יותר. לכן אם לא הוגשה תובענה לבית דין לעבודה בזמן כאמור לעיל (למעט מספר הסתייגויות, כאשר ניתן להאריך את תקופת הגשת התובענה) , חלה התיישנות על זכותו של עובד לקבל פיצויי הלנת השכר כדין.

אף על פי כן והגשה תובענה כדין, בית הדין האזורי רשאי להפחית סכום הפיצוי של הלנת שכר או לבטלו (סעיף 18 לחוק), אם השתכנע כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעסיק לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת ובלבד שהסכום, שלא היה שנוי במחלקות שולם במועדו.

כ”כ בחוק נקבעה הקלה בעניין תשלום פיצויי הלנת שכר למעסיק, לגביו ניתן צו של פשיטת רגל ופירוק תאגיד ו/או אחרי שכונס נכסים רשמי/נאמן בפשיטת רגל/מנהל עיזבון ומפרק תאגיד התחייבו בו אחרי מתן הצו.

בסעיף 19א בחוק נקבע איך מחשבים את גובה הלנת שכר על חוב המעסיק לקופת גמל של העובד.

במקרה זה החוב יראה כשכר מולן, אם המעסיק לא העביר לקופה הפנסיונית של העובד את תגמולי עובד ו/או את תגמולי המעסיק תוך 21 ימים מהיום, שבו רואים כמולן. לצורך ההבנה כללית (אך לא בכל המקרים, חישוב המועד הקובע : 9+21 = 30 ימים לאחר תום החודש, בעדו שולם השכר).פיצוי הלנת שכר

שינוי גודל גופנים
Open chat
Powered by