חדלות פרעון ושיקום כלכלי

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, הוא החוק העיקרי המסדיר את דיני חדלות הפירעון בישראל. קיימות מספר אפשרויות לחייב שנקלע לקשיים כלכליים והם:

אפשרות ראשונה: צו לשיקום כלכלי באמצעות בית המשפט למי שחובות מעל 150,000 ₪ . מה שצריך, זה לקבוע תכנית לתשלום החובות של החייב בהתאם לגובה הכנסותיו וכל נכסים רישומים על שמו ו/על בת זוגתו. מטרת תכנית פריסת תשלומים וחובות היא בסופה לתת הפטר לחייב מחובותיו. החוק החדש קובע ברירת מחדל של 3 שנים לתקופת התשלומים.

אפשרות שנייה: ניתן לפתוח הליך חדלות פרעון גם כאשר סכום נמוך מ- 150,000 ₪, בתנאי שהוא נמצא בחדלות פרעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו

אפשרות שלישית: הסדר חוב – קיימת אפשרות של חייב לבצע הסדר. הנושה יהיה רשאי להציע הסדר חוב גם בלא הסכמת התאגיד, וזאת במקרים בהם התקיימו התנאים להגשת בקשה לצו פתיחת הליכים על ידי נושה. 

אפשרות רביעית: מתן הפטר ליחיד נלווה להליכי חדלות פירעון של תאגיד. ניתן לנהל הליך בתור הליך. קרי, כאשר בעל החברה שנמצאת בחדלות פרעון בעצמו נקלע לקשיים כלכליים .

ייעוץ למעסיקים ולעצמאים בעניין פתיחת הליכי חדלות פרעון, משמעויות, אחריות כלפי עובדים וצדדים שלישיים, מימוש נכסים וכו'

הסכמים קיבוציים