חוק הגנת השכר קובע כי על מעסיק למסור לעובד טופס 161 ומכתב שחרור לחברת הביטוח בתוך 15 ימים ממועד סיום העבודה. עובד זכאי לתשלום פיצויי הנלה כחוק בשיעור 20% לחודש כעבור שלושים יום מיום סיום עבודה היה ובתוך פרק זמן זה, המעסיק לא מסר לעובד טופס 161 ומכתב שחרור כדין. סמכות לפסוק פיצויי הלנה מלאים או חלקיים היא של בית הדין האזורי או בית הדין הארצי לעבודה.