הודעה לעובד

מאמר זה ידון בחובת הודעה לעובד ולמועמד לעבודה בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002(להלן החוק).

אם מעסיק חייב לתת לעובד הודעה לעובד?

החוק קובע כי תוך 30 יום מהתחלת העסקת עובד תוענק לו הודעה לעובד.

במידה ומדובר בנער יש להעניק לו הודעה תוך 7 ימים.

סעיף 2 לחוק, מפרט את הפרטים שאמורים להופיע בהודעה, כדלקמן: זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור התפקיד, ציון שם ותואר הממונה, סך התשלומים, אורך יום העבודה, יום המנוחה השבועית, סוג התשלומים לרבות הסוציאליים ולגבי מעסיק שהוא או ארגון מעבידים שהוא חבר בו צד להסכם קיבוצי.

בע"ע (עבודה ארצי) 212/06 ימית א. בטחון (1988) בע"מ-אלי אפרים(נבו 12/11/2008) עמדו על חשיבות הודעה לעובד, להלן ההתייחסות מפסק הדין:

" תכלית החובות הרישומיות המוטלות על המעביד על פי חוקי המגן היא לאפשר לעובד לדעת מה הן זכויותיו, לאפשר לו לעקוב אחר תשלום זכויותיו על פי החוק ולבדוק אם משולמות לו מלוא זכויותיו, ולסייע באכיפתן של זכויותיו. המחוקק אף קבע בשנים האחרונות חובות רישומיות חדשות החלות על מעבידים (חובה למסור הודעה בכתב על תנאי העבודה, על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002; חובה למסור לעובד אישור העסקה על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001; חובה לערוך הסכם בכתב עם עובד קבלן כוח אדם על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו – 1996)."

סוגיה נוספת בנושא זה היא סוגיית הודעה למועמד לעבודה, החוק קובע כי יש לעדכן מועמד לעבודה ומועמד בהליכי מיון לעבודה, אחת לחודשיים מתחילת השתתפות המועמד בהליכי הקבלה והמיון ועד 14 יום מקבלת מועמד אחר לעבודה.

יחד עם זאת, החוק קובע 3 סייגים להוראה לגבי מועמד לעבודה, כדלקמן:

מקומות עבודה של עד 25 עובדים, מקומות בענף ההסעדה ועבודות שתקופת העבודה בהן אינה עולה על 30 יום לא יהיו מחויבים בהוראות לגבי מועמד לעבודה.

 

אם מעסיק משלם קנס או פיצוי בגין מסירת הודעה לעובד?

סעיף 5 לחוק, מסמיך את בית הדין לפסוק שורה של סעדים במקרה של הפרת הוראות החוק, כך בין היתר נקבע בו:

"5.(א)  לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת הוראות חוק זה והוא רשאי –

(1)    לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין;

(2)    ליתן צו עשה לתיקון ההפרה.

             (ב)   (1)    מצא בית הדין לעבודה כי המעסיק לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה לעובד על תנאי עבודה בעניינים שבסעיף 2, בניגוד להוראות סעיף 1, או המעסיק לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה בעניינים שבסעיף 2, בניגוד להוראות סעיף 3, רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן – פיצויים לדוגמה);

(2)          פיצויים לדוגמה כאמור בפסקה (1) יהיו בסכום שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים, ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר;…".

 

יעקב שניטמן עורך דין לדיני עבודה בחיפה מספק שירות משפטי בתחום דיני עבודה הן לשכירים והן למעסיקים.

 

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
ייצוג מעסיקים

שירות משפטי למעסיק

שירות משפטי למעסיק בשנת 2023 – הגנה משפטית וייעוץ מקצועי בעידן העסקים המשתנה במהירות והדרישות המשפטיות המורכבות, מצויה צורך עולה בשירות משפטי

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.