דיני עבודה בעידן הקורונה

הודעה מוקדמת

הודעה מוקדמת

לפי חוק קיימת חובה לתת הודעה מוקדמת (להודיע בכתב מראש) על פיטורי עובד או על התפטרותו. במידה ולא ניתנה הודעה מוקדמת, ישולם חלף הודעה מוקדמת בגובה שכר העובד, אותו היה מקבל אילו היה מקבל הודעה מוקדמת כדין.
בתלושדין בודקים את זכאותו של העובד לחלף הודעה מוקדמת ומחשבים הפרשי שכר, המגיעים לעובד לפי דין, במידה ולא קיבל הודעה מוקדמת ו/או קיבל רק חלק מהתשלום.

שינוי גודל גופנים