הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

מטרת החוזר לפרט את המצבים בהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח.
יודגש, כי פטור מתשלום דמי ביטוח ניתן במקרים מצומצמים בלבד המעוגנים בחוק, כך שמרבית רכיבי השכר חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
חוזר זה מחליף חוזרים קודמים בנושא הכנסות פטורות.
בהתאם לסעיף 342(ב) לחוק הביטוח הלאומי, חלה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על המעסיק בהתאם להכנסתו של העובד.
בסעיף 344(א) לחוק נקבע, כי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח היא ההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2)לפקודת מס הכנסה.
בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח, התשנ"ה-1995) נקבע, כי לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי פקודת מס הכנסה למעט הכנסה לפי סעיף 9(5).
על מנת שלא ייווצרו מצבים בהם המוסד לביטוח לאומי יחייב בדיעבד דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בתוספת קנסות והצמדה כחוק בגין רכיבים שונים, שסווגו כרכיבים פטורים, נבהיר שאין לפטור רכיב שכר שלא מצוין בחוזר זה מתשלום דמי ביטוח ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי.
רשימת ההכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח:

1 תשלומים המשולמים לעובד עקב ניתוק יחסי עובד-מעסיק על פי דין
פיצויי פיטורין – פטורים
פדיון ימי מחלה-פטור
פדיון ימי חופשה-פטור,
מענק שנים עודפות(לעובדי השירות הציבורי) – פטור
תשלומים אחרים כגון: פיצוי בגין אי תחרות, דמי הסתגלות – פטורים.
תנאים :א. הבראה בניתוק יחסי עובד-מעסיק אינה פטורה.

ב. אי הודעה מוקדמת-התשלום הקבוע ע"פ חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות- התשס"א-2001 חייב בדמי ביטוח. יש ליחס את התשלום לתקופה שבעדה שולם. (זאת בהתאם לאמור בחוזר מעסיקים בנושא: "תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה הקבועה בחוק" שפורסם ב-20.1.2009)

ג. תשלומים בעת ניתוק יחסי עובד-מעסיק שאינם סבירים ו/או שקיים חשש שהיוו מסווה לשכר עבודה יבדקו על ידי המוסד.

2 החזרי הוצאות : הוציא העובד לצורך המעסיק העובד מקבל בתלוש השכר החזר הוצאות כגון קניות, כיבוד עבור הוצאות השייכות למעסיק בכפוף לקבלות ורישום ההוצאה בספרי המעסיק, למעט החזר הוצאות אחזקת רכב פרטי לפי תקנות מ"ה.

3 מימון לימודים/ השתלמות/ קורסי הכשרה וכד' : תשלומי המעסיק לעובד או למוסד הלימודים עבור הלימודים של העובד הלימודים מהווים שמירה על הרמה המקצועית הקשורה לתחום עיסוקו של העובד, אחרת יש לראות בתשלום כהכנסה
חייבת.

4 בגדי עבודה:

א. עם לוגו העסק או ביגוד שבמהותו שמש רק לעבודה כגון מדים, סרבל, חלוק עבודה וכד'
ב. ביגוד הנדרש לעובד על פי דין, כגון: לעו"ד א. –  80% פטורה.

5 הפרשות סוציאליות: הפרשות המעסיק לקרן השתלמות, קופת גמל, פנסיה, פיצויים. פטורה – ובלבד שהיא לא מעל לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. הפרשות המעסיק מעבר לתקרה-חייבות בזקיפת שווי.

6 אופציות במסלול הוני לפי סעיף 345א הקצאות לאחר 1.1.2003 :

א. מסלול הוני – פטור
ב. אם במסלול ההוני קיים גם חלק פירותי – חלק זה אינו פטור.
ג  אם המסלול ההוני מוסה לפי פירותי בהתאם לאישור נאמן – ההכנסה אינה פטורה.
ד. אופציות במסלול פירותי – הכנסה חייבת.

7 פיצויי הלנת שכר, ריבית והפרשי הצמדה על השכר המולן   פטור בכפוף לתקרה עפ"י פקודת מס הכנסה. הסכומים מעל התקרה-חייבים כהכנסת עבודה.

8  מענק פטירה וכן תשלומים הניתנים לעובד לאחר פטירתו תשלומים המיוחסים לתקופה שלאחר ניתוק יחסי עובד מעביד – פטורים..תשלומים המיוחסים לתקופה שלפני ניתוק יחסי עובד מעביד – חייבים.

9  הוצאות המותרות בניכוי למומחה חוץ / ספורטאי חוץ / עיתונאי חוץ: החזר הוצאות בפועל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנות מס הכנסה. יש למלא טופס הצהרה של העובד לפיה מדובר בהחזר הוצאות שהוציא בפועל.

 

סימוכין: חוזר ביטוח / 1460, חוזר מעסיקים / 1479
תאריך תחולה: 1/1/2019

עבור תלושדין

עו"ד יעקב שניטמן

יעקב שניטמן משרד עורכי דין דיני עבודה – טיפול משפטי מקצועי לשכירים ומעסיקים בחיפה ובצפון.

עורך דין יעקב שניטמן הינו מומחה בתחום דיני העבודה בקריות, מספק שירותים משפטיים באזור כרמיאל  ואזור צפון וייצוג שכירים ומעסיקים בקרית חיים וקריית מוצקין.
יעקב שניטמן עורך דין לענייני עבודה מספק שירותים מקצועיים בתחום דיני עבודה בקרית ביאליק ובקרית אתא.

עורך דין מומחה בדיני עבודה יעקב שניטמן באמצעות מערכת שכר מתקדמת לחישוב זכויות בעבודה מעניק ייעוץ וייצוג משפטי הן לשכירים והן למעסיקים וליטיגציה מקצועית בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ובנצרת.

 

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
בודק שכר עבודה

אישור בודק שכר

מתן אישור בודק שכר למעסיקים, חברות ובעלי עסקים לפי דרישת משרד העבודה בטרם נקיטת הליכים מנהליים ו/או פליליים. בדרך כלל, אישור בודק

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.