העלאת שכר המינימום

תזכיר חוק העלאת שכר המינימום (תיקוני חקירה והוראת שעה), התשפ"ב – 2022

להלן עיקרי עסקת החבילה למשק בשנת 2022:

כאמור לעיל, תזכיר החוק העלאת שכר המינימום, מעלה תמיהות וסוגיות רבות שטרם מצאו תשובות בתזכיר החוק למשל, בעניין כימות ותשלום עבור שעות נוספות אחרי 42 שעות שבועיות רגילות או תשלום גמול שעות נוספות במוצאי יום מנוחה שבועית ובחג, אם יצא לכם להתקל בחוסר צדק אתם מוזמנים לפנות לייעוץ אצל עורך דין לדיני עבודה שיוכל לייצג אתכם על מנת שתקבלו את מה שמגיע לכם.

 1. העלאת שכר המינימום באופן מדורג ל-6,000 שקל בחודש. החל מחודש אפריל 2022 שכר מינימום יעלה על 5,400 שקלים ויועלה במתווה מדורג ל-6,000 ₪ החל מחודש 01/2026.
 2. החל מחודש 04/2022 העובדים יזכו לשכר שעתי מינימום של 29.67 ₪ לעומת 29.12 ₪ היום. תוספת של 55 אג' לשעה. עלייה של 2% בלבד משכר מינימום של 5300 ₪ שקיים היום לסך של 5,400 ₪ לחודש. תוספת 100 ש"ח לחודש / 22 ימים, 4.5 ₪ ליום עבודה!
 3. תיקון לחוק שכר מינימום בשלבים:

החל מ- 1/4/22 במקום 5300 ש"ח יבוא 5400 ש"ח לחודש.

החל מ- 1/4/23 במקום 5400 ש"ח יבוא 5500 ש"ח לחודש.

החל מ- 1/4/24 במקום 5500 ש"ח יבוא 5700 ש"ח לחודש.

החל מ- 1/4/25 במקום 5700 ש"ח יבוא 5800 ש"ח לחודש.

החל מ- 1/12/25 במקום 5700 ש"ח יבוא 6000 ש"ח לחודש.

החל מ- 1/1/2026 יישאר 6000 ש"ח לחודש או לפי שכר מינימום?

 1. תוספת יום חופשה במשקמספר ימי החופשה המינימליים במשק יעמוד על 13 ימים במקום 12 ימים למועסקים 5 ימים בשבוע.
 2. תיקון חוק חופשה שנתית: בסע' 3 (א)(1) במקום 16 ימי חופשה יבוא 17 ימי חופשה

(1)   בעד כל אחת מ-5 השנים הראשונות – 17 יום;

 1. דהיינו, הן לעובדים 6 פעמים בשבוע יתווסף 1 יום חופשה (במקום 14 ימי עבודה בשנה יבוא 15 ימי חופשה בשנה ) והן לעובדים 5 פעמים בשבוע (במקום 12 ימים יבוא 13 ימי עבודה/חופשה בשנה).
 1. גמישות בשוק העבודה הממשלה תקדם שינויים בעולם העבודה שיאפשרו גמישות בהעסקת עובדים ויצירת איזון טוב יותר בין הבית לעבודה, לרבות מעבר לחישוב שעות נוספות מחישוב על בסיס יומי לחישוב על בסיס חודשי והסכם חדשני המסדיר את העבודה מהבית.
 1. מעבר לחישוב שעות נוספות מחישוב על בסיס יומי לחישוב על בסיס חודשי, תוך החרגה של אוכלוסיות מוחלשות.
 2. הסקת החבילה במשק, שנחתמה לאחרונה, תאפשר החלת שעון עבודה גמיש: שעות נוספות יתקזזו מול שעות חסרות ביום אחר באותו חודש. כך למשל, עובד שעבד בחודש מסוים 150 שעות "רגילות" ו-10 שעות "נוספות", יקבל באותו חודש שכר רגיל עבור 160 שעות (ללא שעות נוספות), והיקף משרתו באותו חודש לצורך חישוב זכויותיו יהיה 160 שעות.
 3. דהיינו, רשאי המעסיק בחודש עבודה מסוים, לשלם שכר רגיל בעד שעה נוספת שהיא אחת משתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום. למשל, עובד מסוים עבד 10 שעות ביום. עד היום, מעל 8 שעות – שעתיים נוספות היו בשיעור 125%. לפי תזכיר החוק, מתוך שעתיים נוספת רק שעה אחת תהיה נוספת ושעה ראשונה תשלום בשיעור 100% וזאת, בהתקיים תנאים מצטברים הבאים:
 • המעסיק מסר לעובד הודעה על תנאי העסקה ובו רשם אפשרות להחסיר, במהלך חודש שעות עבודה ביום, תוך השלמת שעות החוסר בשעות של אותו יום בשעות נוספות שבאותו יום כולל שעות נוספות.
 • השלמת שעות חוסר בשעות נוספות תבוצע באמצעות שתי שעות הנוספות הראשונות ביום ובלבד שסך השעות הניתנות להשלמה – לא יעלה על 17 שעות לחודש. למשל, ביום א' העובד עבד 10 שעות, ביום ב' עבד 8 שעות, ביום ג' עבד 6 שעות אז, ניתן להעביר את שעתיים מיום א' ליום ג'. יוצא אפוא, שעובד לא יקבל שעות נוספות ראשונות בשיעור 125% ביום א' אלא, בחישוב חודשי יקבל שכר רגיל בשיעור 100% עבור שעתיים נוספות ביום א'.
 • הועסק במשרה חלקית, יחושב המספר המרבי במכפלה של 17 בחלקיות המשרה. למשל, ממוצע משרה של עובד 160 שעות לחודש כ- 88% לחודש. גם ניתן יהיה להשלים עד 15 שעות בחודש !! בהתאם לחלקיות המשרה.
 • ובלבד שדין שעות נוספות כשעות רגילות לצורך חישוב היקף המשרה.
 • שעה נוספת שהשלימה שעת חוסר ביום עבודה כאמור לעיל תוסיף להיחשב כשעות נוספת.
 • שעת השלמה תוסיף להיחשב בחשבון שעות נוספות.
 • תחולה של רפורמה משכר של 7,950 ₪ נכון לחודש 04/2022 ומעלה במשרה של 182 שעות בחודש גם לעובדים גלובאליים וגם לשעתיים.
 • הוראות אלה לא יחולו שעות חסר או שעות נוספות ביום מנוחה שבועית או בחג.
 • הוראות אלה לא יחולו על תשלום השעות נוספות השלישית (בשיעור 150%) ואילך.
 • הוראות אלה לא יחולו על העסקה במשמרת של 12 שעות עבודה ומעלה.
 • עובדים שחלים עליהם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה מיטיבים לעניין חישוב שעות נוספות.
 • עובדים שחל עליהם הסדר גמול שעות נוספות גלובליות
 • תחולה של הוראות תשעה חודשים מיום פרסומם.
 1. כדי לסכם, תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה: תוספת לסעיף 16 (ג)(1): מותר למעסיק לשלם בתמורה עבור ש"נ שכר רגיל (דהיינו 100% במקום 125%) בהתקיים כל התנאים כדלקמן (מ-1 עד 8):
  • ניתנה הודעת מעביד לעובד לפי חוק, בה צוין על קיזוז השעות
  • שעות הקיזוז בוצעו רק מתוך השעות לפי 125%, ולא עלו על 17 ש' בחודש.
  • באם קוזזו ש"נ , אשר בוצעו בערב יום מנוחה/חג ו/או בעבודת לילה, ניתן לקזז אותן רק לטובת ימים דומים: השלמת עבודה בערב יום מנוחה/חג ו/או בעבודת לילה.
  • עובד במשרה חלקית המכסה המרבית של 17 ש' בחודש מוקטנת בהתאם לחלקיות המשרה באותו חודש.
  • דין ש"נ, שקוזזה, כדין שאינה שעה נוספת.
  • שעות ההשלמה עדיין מחושבות לצורך ספירת מכסות ש"נ .
  • יתר ש"נ ישולמו כחוק – גם לאחר שנלקחו 2 ש"נ להשלמות, ישר לפי 150% משעה הראשונה.
  • לגבי עובד שעתי, המעסיק אמור להודיע מראש לעובד על ימי/שעות העסקתו ביום/בחודש
  • שכרו של העובד אינו פחות מאחד מאלה:

החל מ-  1/4/22 סך של  7950 ש"ח בחודש/חלקי 182 ש' = 43.68 ש"ח לשעה.

החל מ- 1/4/24 סך של 8550 ש"ח בחודש/חלקי 182 ש' = 46.98 ש"ח לשעה.

החל מ- 1/1/2026 סך של 9000 ש"ח בחודש/חלקי 182 ש' = 49.45 ש"ח לשעה.

החל מ- 1/1/2026 שכר מינימום *1.5 בחודש/חלקי 182 ש'.

 1. שעות ההשלמה לא יחולו לגבי כל אחד מאלה:
 • שעות חוסר חלות ביום מנוחה/חג/שבתון.
 • שעה נוספת שלישית ואילך ביום עבודה.
 • עבודה במשמרת של 12 ש' ומעלה.
 • עובדים, עליהם חלים הטבות שכר מיטביות לפי הסכם עבודה קיבוצי לגבי תשלום ש"נ.
 • עובדים, המקבלים ש"נ גלובאליות. אולם, במידה והמעסיק בבוא לבדוק את זכאותו של העובד לש"נ בפועל, יחול עליו ההסדר לפי המפורט מעלה.

אם אתם צריכים ייעוץ ומחפשים עורך דין דיני עבודה מומלץ אתם מוזמנים לפנות אלי ואשמח לעזור לכם.

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
בודק שכר עבודה

אישור בודק שכר

מתן אישור בודק שכר למעסיקים, חברות ובעלי עסקים לפי דרישת משרד העבודה בטרם נקיטת הליכים מנהליים ו/או פליליים. בדרך כלל, אישור בודק

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.