פיטורי עובדת בהריון

פיטורי עובדת בהריון

מאחר וישנן הרבה עובדות בישראל, ובתקופה מסוימת הן נכנסות להיריון בעת היותן במעמד של עובדות שכירות, נושא פיטורי עובדת בהריון הינו אחד הנושאים הכי חשובים בתחום דיני העבודה.

לא יכול להיות חולק, כי בתקופת ההיריון הנשים העובדות נמצאות בתקופה לא שגרתית וחווות חוויות מיוחדות ונתקלות בקשיים לא מעטים, על כן ישנו צורך להסדיר את זכויותיהן המוענקות ע"י הדין הישראלי.

במאמר זה נסקור כמה היבטים הרלוונטיים לנשים עובדות בהיריון, ונשיב על השאלות הכי חשובות בנושא, כגון:

מה מותר ומה אסור בעניין פיטורי עובדת בהריון? מה התנאים וההליך הנדרש לכך?

האם מותר לשנות את היקף משרתה ו/או להקטין את שכרה ו/או לפגוע בדרגתה ותפקידה בעבודה ?

אם העובדת נאלצה להיעדר מעבודתה ולא יכולה לעבוד בתקופת ההיריון, האם החוק בישראל מעניק הגנה לעובדת ומספק לה רשת ביטחון בתקופה הרלוונטית?

פיטורי עובדת בהריון – לא חוקי!

החקיקה והפסיקה בישראל מסדירות את עניין פיטורי עובדת בהריון. חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמניות בעבודה מגנים על נשים בהיריון וקובעים הוראות ברורות בנושא. עורך דין דיני עבודה תפקידו להסביר לכם את זכויותיכם בהתאם לחוק ולפסיקה, וכך תוכלו לממש את זכויותיכם ולשמור עליהן.

נקדים ונאמר, כי ישנו איסור מוחלט לפטר עובדת אשר עובדת למעלה מ-6 חודשים אצל המעסיק, בללא היתר מאת הממונה על עבודת נשים. יוער, כי ישנו איסור לפטר עובדת בהיריון גם אם המעסיק לא ידע כלל על ההיריון. קרי, כאשר המעסיק מתחיל בהליך פיטורי העובדת אף אם לא ידע כלל על הריונה, ברגע שהיא מודיעה לו שהיא בהיריון, ישנו איסור מוחלט לפטר את העובדת בללא קבלת היתר. יש לזכור, כי החוק מחייב המעסיק לערוך שימוע לפני פיטורים גם לעובדת בהיריון.

למער הסר ספק יצוין, לעולם לא יינתן היתר לפיטורי עובדת אם הממונה על עבודת נשים שוכנע שסיבת הפיטורין היא ההיריון. לעיתים, לא יינתן היתר לפיטורי העובדת גם אם הממונה על עבודת נשים שוכנע כי פיטורי העובדת לא קשורים כלל להריונה. מכאן, פיטורי עובדת בהריון הינם פיטורים שלא כדין.

פיטורי עובדת בהריון ופגיעה במשרה

אסור לפגוע בהיקף משרתה ו/או בהכנסתה של עובדת בהיריון (וכאן לא צריך כי העובדת עובדת למעלה מ-6 חודשים באותו מקום עבודה) אלא בהיתר מאת הממונה על עבודת נשים.

חוק שוויון הזדמניות בעבודה מגן על נשים בהיריון בעניין זה, וקובע באופן הלא משתמע לשני פנים כי פגיעה בהיקף משרתה ו/או הכנסותיה של העובדת מהווה אפליה ומשכך אסור בתכלית האיסור לעשות כן, ללא קבלת היתר בכתב מאת הממונה על עבודת נשים.

פיטורי עובדת בהריון וזכויות שונות מכוח הדין הישראלי

חוק עבודת נשים אוסר על העסקת נשים בהיריון (רלוונטי עבור נשים בהיריון בחודש חמישי ואילך) בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית אלא אם העובדת בעצמה ביקשה לעשות כן ומרצונה החופשי והמלא.

חוק עבודת נשים אוסר על העסקת נשים בהיריון (רלוונטי עבור נשים בהיריון בחודש חמישי ואילך) אם הודיעה למעסיקה שאינה מסכימה לעבוד בלילה.

מומלץ לכל עובדת אשר מרגישה כי מעסיקה עובר על החוק ומועסקת בתקופת היריון בניגוד להגנות אשר הוקנו לה מכוח החקיקה והפסיקה ובפרט חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמניות בעבודה, לשלוח הודעה בנידון בכתב למעסיקה ותבקשו לחדול מלעבור על החוק ולחדול מלהעסיקה שלא כדין.

בהתאם לחוק עבודת נשים, עובדת בהיריון יכולה לצאת לחל"ת, אם רופא מוסמך אישר בכתב כי סוג בעבודה ו/או מקומה ו/או אופיה ו/או אופן ביצועה מסכנים את העובדת או את עוברה או שיש בכך כדי להקשות על העובדת שבהיריון מלבצע את עבודתה. יצויין, כי מחובתו של המעסיק לבדוק חלופות אחרות ולחפש לעובדת עבודה אחרת, ורק אם לא הצליח לעשות כן ולא מצא עבודה רלוונטית אחרת לעובדת, אפשר להוציאה לחל"ת.

חוק הביטוח לאומי ותקנותיו מעניקים הגנה ורשת ביטחון לעובדת בהיריון אשר נאלצה להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון. עובדת בהיריון שנאלצה להיעדר מעבודתה למשל 30 יום לפחות, זכאית לגמלת שמירת היריון אם היא עומדת בתנאים שמציב החוק. ייצוג עובדים בכל עניין העבודה וההיריון הינו תחום מומחיותנו.

אם העובדת עומדת באחר משני התנאים הבאים ונעדרת מעבודתה בשל אחד מהמצבים שלהלן, אזי היא זכאית לגמלת שמירת הריון מהמל"ל:

  • מצב רפואי הנובע מההריון ומסכן את העובדת או את עוברה, בהתאם לאישור רפואי בכתב.
  • מצב שבו העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ובתנאי שלא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי המעסיק.

נשאלת השאלה, אם העובדת נעדרה מעבודתה באחת מהמצבים הנ"ל, אולם היעדרותה הייתה למשך תקופה הנמוכה מ-30 יום, האם העובדת אינה זכאית לכל תשלום בגין תקופת היעדרותה מעבודה? התשובה הינה כי אמנם העובדת אינה זכאית לגמלת שמירת הריון מהמל"ל, אולם היא זכאית לתשלום ימי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים לטובתה בתלושי שכר. אם אין ימי מחלה צבורים לעובדת, אזי היא זכאית לנצל ימי חופשה מימי החופשה אשר צבורים לטובתה בתלושי שכר.

יצויין, כי אין חובה על מועמדת לעבודה לגלות את דבר הריונן במהלך ראיון עבודה, אלא במקרים חריגים. פיטורי עובדת בהריון וסוגיות רבות בתחום דיני עבודה במיוחד בעידן הקורונה 2021 בישראל

Print Friendly, PDF & Email
מאמרים נוספים באותו נושא
ייצוג מעסיקים

שירות משפטי למעסיק

שירות משפטי למעסיק בשנת 2023 – הגנה משפטית וייעוץ מקצועי בעידן העסקים המשתנה במהירות והדרישות המשפטיות המורכבות, מצויה צורך עולה בשירות משפטי

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »
הודעה לעובד

הודעה לעובד

מאמר זה ידון בחובת הודעה לעובד ולמועמד לעבודה בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002(להלן החוק).

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא »

עורך דין דיני עבודה

משרדנו נחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה, וממוקם חיפה, המשרד בעל ניסיון עשיר בייצוג עובדים ומעסיקים בכל תחומי דיני העבודה וההיבטים השונים ביחסי עובד-מעביד.